نویسنده: سید جمال موسوی

چکیده: جامعه­ی شیعیان در افغانستان به دلیل وضعیت قومی مذهبی خاص این کشوردارای ویژگیهای منحصر بهخود می باشد.بی تردید هیچ مطالعه­ای در مورد افغانستان بدون پرداختن به شیعیان این کشور و شناخت آنان کامل نخواهد بود. فرایند پیدایش، گسترش وتثبیت شیعه در افغانستان فراز وفرود های زیاد داشته که تا کنون بسیاری از آنها بر ارباب دانش نامعلوم مانده است . حوادث چند دهه­ی اخیر جایگاه و نقش آفرینی شیعیان در تحولات سیاسی اجتماعی، آنان را در کانون توجهات قرار داده و جسته و گریخته پژوهش هایی در مورد آنان صورت گرفته است. نوشته ی حاضر به معرفی و نقد یکی از این پژوهش ها که در مورد قزلباشان یکی از دو گروه اصلی شیعیان افغانستان می باشد، پرداخته است. کتاب حاضر از معدود پژوهش هایی است که به قزلباشان و پیشینه­ی  آنان در افغانستان  توجه کرده است.